Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης) εκπροσωπώντας 122 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, ανάμεσα τους και η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, με το υπ΄ αριθμό είχε ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ένταξη των Δ.Ε.Υ.Α. στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα . Λόγω της επικείμενης αύξησης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων σας γνωστοποιούνται τα παρακάτω : Η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού κοινωφελούς χαρακτήρα κι έχει την ευθύνη την παροχή πόσιμου νερού, νερού άρδευσης, υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η λειτουργία της εξαρτάται άμεσα από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αφού τόσο η άντληση του πόσιμου νερού όσο και η επεξεργασία λυμάτων είναι ενέργειες που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, η Δ.Ε.Υ.Α.Β., όπως και οι υπόλοιπες Δ.Ε.Υ.Α., από την ίδρυση της αντιμετωπίζεται από τη Δ.Ε.Η. ως κοινός καταναλωτής και όχι ως δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα. Αποτέλεσμα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακού κόστους, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. το 2019 που σε συνδυασμό με τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας, οδήγησε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά 20% περίπου. Κι αυτό παρά τη μείωση Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), όπως αποφασίστηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 (ΦΕΚ 3373/Β/31-08-2019), ιδιαίτερα στη χαμηλή τάση (ΧΤ) όπου ανήκει ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων των Δ.Ε.Υ.Α., από 26,08 €/MWh σε 17€/MWh. Πλέον το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. καθίσταται από τους σημαντικότερους συντελεστές του συνολικού κόστους, αφού φτάνει σε επίπεδα 20-25% του συνολικού. Στην περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου ειδικότερα το κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών φτάνει στο 70% του ετήσιου προϋπολογισμού, αφού η υπηρεσία μας διαχειρίζεται 75 αντλιοστάσια για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης ενός τεράστιου δικτύου ύδρευσης. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των δύο εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών οι οποίες λειτουργούν με χαρακτηριστικά βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, λόγω της πανδημίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τα έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. παρουσίασαν υστέρηση και η ρευστότητα περιορίστηκε σημαντικά λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας που επήλθε στους πολίτες της χώρας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310/2021 (ΦΕΚ 1160/Β/26-3-2021) και με γνώμονα ότι κάποιες δραστηριότητες έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία διευρύνθηκε η λίστα των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, χωρίς οι Δ.Ε.Υ.Α. να συγκαταλέγονται σε αυτούς. Για τους άνωθεν λόγους, θεωρείται επιβεβλημένη η ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την οικονομική ανάκαμψη ώστε να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες στους κατοίκους του Δήμου Βοΐου. Με τον τρόπο αυτό θα μετριασθεί η διαχρονική σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. αδικία, αλλά και σε βάρος των πολιτών που εξυπηρετεί αφού η υπηρεσία μας λειτουργεί αποκλειστικά με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΜ