Πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφαλείας και Υγιεινής Προσωπικού

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Πιστοποίηση Ποιότητας 

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων ΕΣΠΑ