ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας

 στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου»

6Α_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1

5Α_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

4Α_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.