ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ

  Η ΔΕΥΑ Βοΐου, έχοντας ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της , την άμεση ανταπόκριση αλλά και την ικανοποίηση των δημοτών της και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εξυγίανσης ,  πρόκειται να δημιουργήσει ένα μητρώο επαγγελματιών/τεχνιτών ειδικότητας Υδραυλικών και  Ηλεκτρολόγων για μελλοντική αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους των παραπάνω ειδικοτήτων που έχουν τα απαραίτητα ειδικά και γενικά τυπικά προσόντα να υποβάλλουν την αίτηση τους, σχετικό βιογραφικό σημείωμα,  τους σχετικούς τίτλους σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ώστε να ενταχθούν στο μητρώο αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ΔΕΥΑ Βοΐου έως τα τέλη του Ιουνίου 2022. Η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται στο email της υπηρεσίας deyaboiou@gmail.com και στο θέμα θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.   

Leave a Reply

Your email address will not be published.